titul WEB.jpg

Velikonoční tvoření v Lipí

 


Velikonoční tvoření pro děti a dospělé

pořádané OV Lipí

 
4. dubna 2015 ve 14:00hodin
 
Program:
 
Zahájení – Přednáška „Jak a proč se slaví Velikonoce nejen v našem kraji“  a edukační program Mgr. Jitky Peškové (pedagog Jihočeského muzea)
 
Velikonoční výstava s prodejem tvůrčí činnosti občanů Lipí a okolí.

Návštěvníci se seznámí s technologií  tvorby tradičních jihočeských kraslic, pletení pomlázek, medových perníčků i další přípravy velikonoční dekorace nejen z papíru.

Připravena bude hlavně pro děti tvůrčí dílna, kde si děti samy vyzkouší velikonoční dekorace.

Se svými kraslicemi mohou děti soutěžit o zajímavé ceny.
 
Občerstvení zajišťuje Hostinec Lipenka (pro děti pití zdarma).
 
 
Ing. arch. Marcela Zahradníková
garant projektu
 


Věc:  Žádost o sponzorský dar
 
Dovolujeme si Vás oslovit se žádostí o poskytnutí sponzorského daru pro plánovanou akci  „Velikonoční tvoření pro děti“.
 
Rozhodnete–li se náš projekt pro děti podpořit, můžete své finanční či hmotné dary dohodnout u Ing. arch. Marcely Zahradníkové, garanta projektu, osobně nebo na telefonním čísle 728 179 898. Budeme vděčni za jakékoliv dary, které lze využít pro tento projekt.

Jsme připraveni Vám za Váš příspěvek poskytnout umístění reklamy, loga na našich webových stránkách http://ov-lipi.nazory.eu/ či vystavit reklamu přímo na akci dne 4.4.2015 jako drobnou protislužbu a poděkování.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poskytneme další informace o naší činnosti a plánované akci.

Předem děkujeme za jakýkoli příspěvek.
 
VZOR 
Smlouva o poskytnutí finančního sponzorského daru
uzavřena mezi dále uvedenými stranami 

 
  1. Obdarovaný:    Osadní výbor Lipí
                                 Lipí, 373 84  Dubné
                                 Zast. Ing. arch. M. Zahradníkovou
  1. Dárce:           ..................................... 
                              .......................................
 
smluvní ujednání
 
  1. Předmětem smlouvy je poskytnutí sponzorského daru formou finančního příspěvku.
  2. Dárce se seznámil s činností obdarovaného a rozhodl se mu poskytnout finanční dar.
Tento finanční dar je poskytnut na pořízení tvůrčích pomůcek za účelem konání akce „Velikonoční tvoření“. Dárce poskytne po podpisu této smlouvy obdarovanému částku ve výši ..................... Kč (……………………………………...........), a to v hotovosti k rukám garanta projektu.
  1. Obdarovaný tento dar přijímá a zavazuje se použít poskytnutou finanční částku pouze k účelu, k němuž byl poskytnut.
  2. Vztahy, které tato Smlouva o poskytnutí sponzorského daru dále neupravuje, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
  3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
  4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
 V Lipí dne  ………………                       V ………… dne ……….

 Obdarovaný: ……………                   Dárce: ………………………
leták soutěž OV.jpg
20.03.2015 22:50:14
Petra Kočerová
P1010127.JPG
P1010129.JPG
P1010124.JPG
P1010123.JPG
DSC02344.JPG
DSC02365.JPG
P1010110.JPG
P1010063.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one